مسجد ملک زوزن، فخر خراسان

به گزارش باتسک، تا سال 1328 خورشیدی کمتر کسی می دانست که چه دُر گران بهایی به نام مسجد ملک زوزن در دشت دورافتاده و در میان خانه های خشت و گلی و محقر روستای زوزن غریب و آسیب پذیر بر جای مانده است. در آن سال آندره گدار برداشت های خود و عکس هایی را که از بخش های باقی مانده مسجد در سال 1319خورشیدی گرفته بود در مجموعه مقالات آثار ایران منتشر و پژوهشگران را از وجود آن آگاه کرد، این مسجد فخر آثار تاریخی خراسان است.

مسجد ملک زوزن، فخر خراسان

میراث آریا: بعد از گدار ایران شناسان دیگر اروپایی، آمریکایی و ایرانی از جمله اولگ گرابار، شیلا بلر و دکتر شهریار عدل، بنا را از نزدیک مورد بازدید و مطالعه قرار دادند و به برخی از جزئیات از جمله محتوای کتیبه ها و رمز و رازهای نهفته در آن پی بردند.

نگارنده نیز طی سه فصل بررسی و گمانه در اطراف مسجد توانست فضاهای جانبی مسجد را شناسایی و به کم و کیف ساخت و پرداخت آن پی ببرد.

در بررسی های اولیه، آندره گدار ضمن بیان مشخصات کالبدی و معماری آن، با توجه به درگاه انتهای ایوان قبله اظهار نظر کرده بود که مسجد جزیی از کاخ ملک زوزن بوده است، اما در برآورد های سمت غربی مسجد و مجاور درگاهی مذکور نشانه ای از ساخت و ساز بعد از سدۀ چهارم هجری قمری مشاهده نشد و اظهار نظر گدار می تواند بیان ایده ای باشد که هیچگاه عملی نشده است.

شیلا بلر در بررسی های میدانی خود پیروز شده است جزییات بیشتری از تزیینات و محتوای کتیبه های مسجد را معرفی کند و به اعتبار مضمون برخی کتیبه ها آن را مدرسه ای پندارد.

دکتر شهریار عدل در ضمنً برداشت های فوتوگرامتریک متوجه وجود فضاهای معماری و عناصر تزیینی و کتیبه هایی شده که از نظر آندره گدار و شیلا بلر دور مانده اند.

دکتر عدل با توجه به فضاهای کاربردی و مضمون کتیبه ها و تزئینات ناقص، بنا را مسجد-مدرسه ای ناتمام فرض کرده و اعتقاد داشته است که بنا ساخته شده اما تزئینات آن به اتمام نرسیده است. دکتر عدل توانسته است با نزدیک شدن به تزیینات رویۀ دیوار انتهایی ایوان قبله بر روی داربست تنها کتیبه های فارسی مسجد در درون قاب آجری با مضمون: دوعاگوی عز تو دوعا می خواهد را تشخیص دهد و با بررسی دقیق کتیبه های برجستۀ کاشی در درون قاب ها، به این امر پی ببرد که هنرمند با قراردادن کاشی هایی با رنگ های متفاوت کنار یکدیگر پیروز به ساخت نخستین کاشی معرق در این مسجد-مدرسه شده است.

برآورد های نگارنده هم منجر به کشف نکات و حقایقی پیرامون مسجد شد که پژوهشگران پیشین با آن ها روبرو نشده بودند، در نخستین فصل برآورد تصمیم گرفتیم چگونگی شکل گیری فضای منهدم شده ای در جنوب ایوان قبله را که پاکار طاق ورودی آن بر بدنۀ پایۀ ایوان باقی مانده بود مطالعه کنیم.

علاوه بر این که شالوده پایۀ دیگر ورودی یک شبستان در جنوب ایوان را مشاهده کردیم، با شگفتی به پایه های ستبر آجری در مجاورت ایوان برخورد کردیم که به صورت ردیف می توانستند باقی مانده از یک شبستان بسیار وسیع و عظیم کهن تر از مسجدملک زوزن باشند و مطالعات ما در درون ایوان و صحن مجاور ایوان شرقی مسجد ملک زوزن هم منجر به کشف پایه هایی در راستۀ پایه های مکشوفۀ قبلی و متعلق به همان شبستان بسیار وسیع بود، اما ستون های کشف شده در سمت جنوب ایوان با ستون های جبهۀ شرقی در شکل گیری اولیه تفاوت داشت به این معنی که درابتدا و احتمالا سدۀ سوم هجری قمری ستون های استوانه ای نسبتا باریک ساخته شده، در مرحلۀ بعد آن ستون استوانه در میان یک جدار آجری مکعب با تزیینات پلکانی شکل محاط شده و در مرحلۀ بعد همان ستون ها به گونه ای تقویت شده که از مقطع مستطیل برخوردار باشد. در این مرحله تعداد ستون ها زیاد شده و به سمت شمال و شرق گسترش یافته است، ستون های داخل ایوان کنونی تخریب شده اما شالوده آن ها برجای مانده در حالی که ستون های جنوب ایوان کاملا تخریب نشده و از فضای بین ستون ها به عنوان کارگاه های تراش آجر و قالب گیری کاشی برای تزئین مسجد کنونی استفاده شده است.

در سمت شمال ایوان نیز اقدام به برآورد شد و علاوه بر پیدایش شالودۀ پایۀ شمالی ورودی شبستان مسجد کنونی، یک محراب زیبا با کتیبه های برجستۀ گچی نقاشی شده متعلق به آخرین مسجد قبل از مسجد کنونی کشف شد که در درون یک حفاظ صندوق مانند گل و خشتی نگهداری شده بود.

یافته های باستان شناسی اطراف مسجد ملک زوزن نکات جدید فراوانی را روشن کرد که در این مقال کوتاه فرصت معرفی آن ها نیست، اما با توجه به مطالعات اجرا شده و یافته های باستان شناسی جمع بندی اجمالی از کم و کیف مسجد ملک زوزن قابل ارائه است.

در اوائل قرن 7 هجری قمری مسجد عظیم و وسیع باقی مانده از دوران سلجوقی احتمالا از نوع مساجد شبستانی و گسترش یافتۀ مساجد پیشین وجود داشته و قوام الدین مؤیدالملک ابوبکر علی زوزنی، ملک زوزن، در اوج اقتدار تصمیم گرفته است آن مسجد را منهدم و تجدید بنا کند.

* گزارش از رجبعلی لباف خانیکی، پژوهشگر باستان شناسی

میراث آریا: بعد از گدار ایران شناسان دیگر اروپایی، آمریکایی و ایرانی از جمله اولگ گرابار، شیلا بلر و دکتر شهریار عدل، بنا را از نزدیک مورد بازدید و مطالعه قرار دادند و به برخی از جزئیات از جمله محتوای کتیبه ها و رمز و رازهای نهفته در آن پی بردند.

نگارنده نیز طی سه فصل بررسی و گمانه در اطراف مسجد توانست فضاهای جانبی مسجد را شناسایی و به کم و کیف ساخت و پرداخت آن پی ببرد.

در بررسی های اولیه، آندره گدار ضمن بیان مشخصات کالبدی و معماری آن، با توجه به درگاه انتهای ایوان قبله اظهار نظر کرده بود که مسجد جزیی از کاخ ملک زوزن بوده است، اما در برآورد های سمت غربی مسجد و مجاور درگاهی مذکور نشانه ای از ساخت و ساز بعد از سدۀ چهارم هجری قمری مشاهده نشد و اظهار نظر گدار می تواند بیان ایده ای باشد که هیچگاه عملی نشده است.

شیلا بلر در بررسی های میدانی خود پیروز شده است جزییات بیشتری از تزیینات و محتوای کتیبه های مسجد را معرفی کند و به اعتبار مضمون برخی کتیبه ها آن را مدرسه ای پندارد.

دکتر شهریار عدل در ضمنً برداشت های فوتوگرامتریک متوجه وجود فضاهای معماری و عناصر تزیینی و کتیبه هایی شده که از نظر آندره گدار و شیلا بلر دور مانده اند.

دکتر عدل با توجه به فضاهای کاربردی و مضمون کتیبه ها و تزئینات ناقص، بنا را مسجد-مدرسه ای ناتمام فرض کرده و اعتقاد داشته است که بنا ساخته شده اما تزئینات آن به اتمام نرسیده است. دکتر عدل توانسته است با نزدیک شدن به تزیینات رویۀ دیوار انتهایی ایوان قبله بر روی داربست تنها کتیبه های فارسی مسجد در درون قاب آجری با مضمون: دوعاگوی عز تو دوعا می خواهد را تشخیص دهد و با بررسی دقیق کتیبه های برجستۀ کاشی در درون قاب ها، به این امر پی ببرد که هنرمند با قراردادن کاشی هایی با رنگ های متفاوت کنار یکدیگر پیروز به ساخت نخستین کاشی معرق در این مسجد-مدرسه شده است.

برآورد های نگارنده هم منجر به کشف نکات و حقایقی پیرامون مسجد شد که پژوهشگران پیشین با آن ها روبرو نشده بودند، در نخستین فصل برآورد تصمیم گرفتیم چگونگی شکل گیری فضای منهدم شده ای در جنوب ایوان قبله را که پاکار طاق ورودی آن بر بدنۀ پایۀ ایوان باقی مانده بود مطالعه کنیم.

علاوه بر این که شالوده پایۀ دیگر ورودی یک شبستان در جنوب ایوان را مشاهده کردیم، با شگفتی به پایه های ستبر آجری در مجاورت ایوان برخورد کردیم که به صورت ردیف می توانستند باقی مانده از یک شبستان بسیار وسیع و عظیم کهن تر از مسجدملک زوزن باشند و مطالعات ما در درون ایوان و صحن مجاور ایوان شرقی مسجد ملک زوزن هم منجر به کشف پایه هایی در راستۀ پایه های مکشوفۀ قبلی و متعلق به همان شبستان بسیار وسیع بود، اما ستون های کشف شده در سمت جنوب ایوان با ستون های جبهۀ شرقی در شکل گیری اولیه تفاوت داشت به این معنی که درابتدا و احتمالا سدۀ سوم هجری قمری ستون های استوانه ای نسبتا باریک ساخته شده، در مرحلۀ بعد آن ستون استوانه در میان یک جدار آجری مکعب با تزیینات پلکانی شکل محاط شده و در مرحلۀ بعد همان ستون ها به گونه ای تقویت شده که از مقطع مستطیل برخوردار باشد. در این مرحله تعداد ستون ها زیاد شده و به سمت شمال و شرق گسترش یافته است، ستون های داخل ایوان کنونی تخریب شده اما شالوده آن ها برجای مانده در حالی که ستون های جنوب ایوان کاملا تخریب نشده و از فضای بین ستون ها به عنوان کارگاه های تراش آجر و قالب گیری کاشی برای تزئین مسجد کنونی استفاده شده است.

در سمت شمال ایوان نیز اقدام به برآورد شد و علاوه بر پیدایش شالودۀ پایۀ شمالی ورودی شبستان مسجد کنونی، یک محراب زیبا با کتیبه های برجستۀ گچی نقاشی شده متعلق به آخرین مسجد قبل از مسجد کنونی کشف شد که در درون یک حفاظ صندوق مانند گل و خشتی نگهداری شده بود.

یافته های باستان شناسی اطراف مسجد ملک زوزن نکات جدید فراوانی را روشن کرد که در این مقال کوتاه فرصت معرفی آن ها نیست، اما با توجه به مطالعات اجرا شده و یافته های باستان شناسی جمع بندی اجمالی از کم و کیف مسجد ملک زوزن قابل ارائه است.

در اوائل قرن 7 هجری قمری مسجد عظیم و وسیع باقی مانده از دوران سلجوقی احتمالا از نوع مساجد شبستانی و گسترش یافتۀ مساجد پیشین وجود داشته و قوام الدین مؤیدالملک ابوبکر علی زوزنی، ملک زوزن، در اوج اقتدار تصمیم گرفته است آن مسجد را منهدم و تجدید بنا کند.

* گزارش از رجبعلی لباف خانیکی، پژوهشگر باستان شناسی

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 15 تیر 1400 بروزرسانی: 15 تیر 1400 گردآورنده: batask.ir شناسه مطلب: 2286

به "مسجد ملک زوزن، فخر خراسان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مسجد ملک زوزن، فخر خراسان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید